Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Ako mestskí poslanci hlasovali za ostatné štyri roky?

Publikované Sala Online, 28.10.2018 - 17:37

Ako mestskí poslanci hlasovali za ostatné štyri roky?

Najdôležitejšou práce poslancov je nepochybne hlasovanie na mestskom zastupiteľstve v ideálnom prípade v záujme rozvoja mesta a jeho občanov. Keďže  nie vždy je jasné, čo je takým verejným záujmom, rozhodovanie poslancov a ich morálne a odborné kvality sú na posúdení voličov.
 
Vybral som niekoľko hlasovaní, v ktorých sa hlasovanie poslancov výraznejšie líšilo, tieto hlasovania pokrývajú oblasti ako sú predaj pozemkov, MHD, technické služby, plat primátora etc. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že vo väčšine hlasovaní sa poslanci zhodnú.
 
1. Predaje pozemkov mesta bez súťaže a za ceny podstatne nižšie ako sú ceny v hodnotovej mape mesta, z „dôvodu osobitného zreteľa.“
Už dlhé roky existuje v mestskom zastupiteľstve praktika, že ak si miestny podnikateľ požiada o odkúpenie mestského pozemku alebo majetku, niektorí poslanci presadzujú nižšiu cenu ako je trhová, alebo ako je cena v hodnotovej mape mesta. Je to možné z „dôvodu osobitného zreteľa“, teda v zásade poslanci môžu udať akýkoľvek dôvod. Napríklad, podnikateľ sa zaslúžil o rozvoj mesta alebo už investoval do tohto majetku.
Avšak, je otázne, či takýto postup naozaj odzrkadľuje záujmy občanov mesta. Za prvé, takúto zľavu dostali len určití podnikatelia a občania, nie všetci a je len na subjektívnom zhodnotení poslancov či si niekto takúto zľavu zaslúži alebo nie. Druhým dôvodom je, že poslanci majú zastupovať záujmy všetkým občanov mesta, nie len vybraných osôb. A záujmom občanov je dostať do mestského rozpočtu čo najvyššiu sumu za predaj pozemkov a majetku. Nasledujúce predaje vyvolali aj facebookovú polemiku medzi poslancami. Keďže nie je možné zhrnúť všetky informácie o jednotlivých hlasovaniach, pripájam aj informáciu kedy sa o návrhoch  hlasovalo. Viac informácií je možné nájsť v zápisnici a vo zvukovom zázname zo zastupiteľstva.
 
Zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hlavnej ul. v Šali, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 340 m2, v cene 20,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 26 800,00 Eur, pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o., v celosti. (zastupiteľstvo 5/2017)
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.
 
Prevod pozemkov vo vlastníctve mesta, zastavaná plocha a nádvorie v kúpnej cene 30,- Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 1502 m2 v celkovej kúpnej cene 45 060,- Eur, pre GG BUILDING, s.r.o. (zastupiteľstvo 2/2018)
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Milena Veresová,
Uznesenie bolo prijaté.
Iným príkladom predaja pozemkov bola snaha o rozšírenie nákupného centra S1 vo Veči. Hoci pôvodne majiteľ sľuboval vybodovanie ďalšieho podlažia, namiesto toho chcel rozširovať nákupné centrum do šírky- popri hrádzi. Opäť proti seba stáli dva pohľady. Na jednej strane rozšírenie nákupného centra, na druhej strane vybodovanie ďalšej predajne a parkoviska ľuďom pod oknami, ktorého steny by končili priamo pri detskom ihrisku.
 
Rozšírenie S1 obchodného centra vo Veči popri hrádzi, až k detskému ihrisku: zmena účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1043 m2, za účelom rozšírenia obchodného centra S1 o predajňu športových potrieb, z toho 800 m2 ako pozemok zastavaný stavbou v cene 3,98 Eur/m2/rok a 243 m2 ako pozemok pod spevnenými plochami v cene 0,663 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o. (zastupiteľstvo 9/2017)
Za hlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie nebolo prijaté
 
2. Zvýšenie poplatku za parkovacie miesto
Situácia s parkovaním je katastrofálna vo viacerých častiach Šale. Nedávno mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatku za parkovacie miesto na 300 eur ročne. Na jednej strane sa zvýšil príjem do mestského rozpočtu, na druhej strane, vyhradené parkovacie miesta blokujú možnosť parkovania aj počas dňa, keď na nich nikto nestojí. Poslanec Angelov navrhol aby sa cena nezvyšovala, keďže podľa neho parkovanie treba riešiť systémovo a nie zvyšovaním ceny.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michaela Angelova v znení: vypustiť z návrhu VZN bod 3. zvýšenie sadzby dane za parkovacie miesta na 300 euro/rok. (zastupiteľstvo 9/2017)
Za hlasovalo: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh nebol prijatý.
 
3. Technické služby
Viacerí občania a poslanci volajú po obnovení technických služieb mesta, keďže externé firmy nevykonávajú svoje činnosti kvalitne a zodpovedne. Na druhej strane existuje aj predbežná analýza, že založenie mestských služieb by vyšlo (výrazne) drahšie ako vykonávanie týchto činností externými firmami. Navyše, Šaľa už technické služby mala. Tie skončili obrovskými dlhmi a rozpredajom majetku. V súčasnosti v niektorých mestách technické služby fungujú dobre, v iných produkujú dlhy.
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho – navrhol, aby sa do rozpočtu 2017 zahrnuli výdavky na šesť zamestnancov pod majetkové oddelenie, ktorí budú vykonávať komunálne činnosti, ako aj náradie pre výkon týchto činností (zastupiteľstvo 7/2016).
Za hlasovalo: 9
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Poslanecký návrh nebol prijatý.
 
4. Zvýšenie platu primátora mesta Šaľa
Mestskí poslanci majú možnosť zvýšiť primátorovi základný mesačný plat až o 70%- Poslanci v Šali sa rozhodli v roku zvýšiť základný plat primátorovi o 50%, teda na cca 4100 eur mesačne. Je pravda, že väčšina okolitých miest (okrem Galanty) je podobne štedrá, na druhej strane je na zváženie, či primátor 22 tisícové mesta má mať vyšší plat ako poslanci parlamentu, ministri či v súčasnosti aj primátor Bratislavy.
Zvýšenie platu primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 01. 04. 2017 o 50 % na cca 4100 euro mesačne. (zastupiteľstvo 2/2017)
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Ivan Kováč,
Návrh bol prijatý
 
 
5. MHD v Šali
MHD v Šali nefunguje dobre, a väčšina poslancov o túto tému neprejavila veľký záujem. Výberové konanie na prevádzkovateľa MHD v Šali malo nastavené podmienky, ktoré mohol splniť len jeden uchádzač. Mesto neprejavilo ani záujem zmeniť počet spojov MHD, napriek tomu, že je jasné, že súčasné nastavenie cestujúcim nevyhovuje. Napríklad v roku 2016 poklesol počet cestujúcich o viac ako 10% a pokles pokračoval aj v roku 2017. Miesto hľadania cesty ako zvýšiť počet cestujúcich a spojov sa mesto hrá na ekológiu s elektrobusom, ktorý určite nekompenzuje, že MHD použilo v roku 2017 o takmer 25 000 ľudí menej ako v roku 2015. Rozdielne názory mali poslanci aj na návrh, či by sa o stave MHD malo vôbec diskutovať a hľadať alternatívy k súčasnému stavu.
Mestské zastupiteľstvo
A. prerokovalo
návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy v Šali,
B. poveruje
predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy vytvorením pracovnej skupiny, ktorá na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy v Šali. (zastupiteľstvo 7/2016)
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi
Nehlasovalo: 1
Miroslav Gera
Počet neprítomných: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
Uznesenie bolo prijaté
 
6. Nájomné byty
Hoci postavenie nájomných bytov je pozitívna správa, spôsob prideľovania týchto bytov už dlhodobo vyvoláva otázniky. Poslanci už pred nejakým časom odmietli návrh na jasné kritéria prideľovania nájomných bytov.
Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova č. 1- navrhol, aby bolo uznesenie doplnené o ďalší bod, ktorým sa ukladá povinnosť spracovať do najbližšieho zastupiteľstva záväznú prílohu o spôsobe zaraďovania žiadateľov do poradovníka (na nájomné byty). (zastupiteľstvo 9/2015)
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi
Zdržalo sa: 7
Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh nebol prijatý.
 
7. Využívanie areálu kúpaliska mladými ľuďmi
 
Mnoho mladých ľudí v meste má pocit, že mesto nevytvára priestor na ich sebarealizáciu. Už na začiatku volebného obdobia mestský úrad navrhol zrušenie prenájmu priestorov v areáli bývalého kúpaliska. Hlavnými dôvodmi bol údajný hluk mladých ľudí a bezpečnostné riziká vzhľadom na stav priestorov. Nakoniec to skončilo vysťahovaním z priestorov bývalého kúpaliska, keďže poslanci neschválili zrušenie vysťahovania.
Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – zrušiť vysťahovanie a povoliť užívanie do času, kým nebude založené občianske združenie a potom poskytnúť prenájom za symbolickú cenu. (zastupiteľstvo 2/2015)
Za hlasovalo: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák,
Ing. Vladimír Vicena
Zdržalo sa: 7
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár
Počet neprítomných: 0
Poslanecký návrh nebol prijatý.
 
Vyššie spomenuté hlasovanie ukazujú na odborné schopnosti a morálne vlastnosti mestských poslancov. To je najdôležitejšie kritérium na posúdenie kvality ich práce a zároveň najlepšie ukazuje, či naplnili svoje volebné heslá.
 
Peter Plenta
 
(redakcia text neupravovala)
 
1. časť ste si mohli prečítať tu

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností

Publikované Sala Online, 09.01.2019 - 15:59Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. Tie upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami, v ktorých upravujú ich sadzby,...

Polícia posilnila hliadky

Publikované Sala Online, 31.10.2018 - 20:01

Polícia zintenzívnila výkon služby a to nielen v cestnej premávke, ale aj v okolí cintorínov a na frekventovaných miestach, kde treba rátať ...

V utorok nemusia byť obchody zo zákona zatvorené, niektoré upravili otváracie hodiny

Publikované Sala Online, 29.10.2018 - 18:53

Obchody na Slovensku nemusia byť v utorok, 30. októbra, počas mimoriadneho štátneho sviatku zo zákona zatvorené. Niektoré prevádzky však aj napriek tomu za...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Ochráňte deti pred mrazom

Publikované Sala Online, 06.01.2019 - 14:30Ochráňte deti pred mrazom

Novorodenci ešte nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu, ich pokožka a sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, preto nie je vh...

Začali sa jesenné prázdniny, v niektorých školách sa neučilo už v pondelok

Publikované Sala Online, 31.10.2018 - 18:45

Školákom sa dnes začali jesenné prázdniny.  Do lavíc sa opäť vrátia v pondelok, 5. novembr...

Niekoľko tipov ako neplytvať potravinami

Publikované Sala Online, 21.10.2018 - 17:45

Denne vyhodí každý obyvateľ Slovenska takmer pol kila potravín.   Na celom svete sa vyhodí každ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Retro diskoples v Šali opäť štartuje a vy naň môžete vyhrať 2 vstupenky

Publikované Sala Online, 18.01.2019 - 18:42Retro diskoples v Šali opäť štartuje a vy naň môžete vyhrať 2 vstupenky

Nie je ples ako ples! Každoročne sa o tom presviedčajú návštevníci Retro diskoplesu v Šali, ktorý spája komfort spoločen...

Vianočná súťaž o dve vstupenky na koncert Cigánskych diablov s tanečníkmi z Cirque du Soleil

Publikované Sala Online, 20.12.2018 - 12:46

Neopakovateľný hudobný zážitok čaká všetkých milovníkov dobrej hudby v Šali začiatkom februára ...

Tip na vianočný darček: Vstupenky na koncert Cigánskych diablov s tanečníkmi z Cirque du Soleil

Publikované Sala Online, 03.12.2018 - 20:26

Neopakovateľný hudobný zážitok čaká všetkých milovníkov dobrej hudby v Šali začiatkom februára ...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií